Korskulen i Bø kyrkjelyd

Korskulen i Bø fylgjande tilbod:

Babysong: Foreldre med born 0-1 år
Musikkleik: Forledre med born 1 og 2 år
Minikoret: Born frå 3-5 år
SingLett: Born frå 1.-3. klasse
Seltin: Born frå 4.-7. klasse
Ragazze: Jentekor frå 8. klasse og oppetter
Kyrkjekoret: Kor for vaksne i alle aldrar

Korskulen er drifta av Bø sokneråd, og blir drive som ein profesjonell korskule for born, ungdom og vaksne. For å sikre eit godt pedagogisk og musikalsk nivå er det naudsynt med ein effektiv organisasjon, og båe kyrkjemusikarane dreg lasset saman. (Jfr. Kyrkjemusikalsk plan, Bø sokneråd) Kyrkjemusikarane er dei kunstneriske og musikalske leiarane for alle gruppene tilknytta korskulen. Grete Hasselgård Sele (musikkpedagog)og Rolf Axelsen Lie (organist) har begge utdanning i og lang erfaring frå korarbeid, og frå pedagogisk arbeid med barn. Korerfaringa strekk seg frå barnekor og gospelkor, via studentkor til klassisk kyrkjekor.

Korarbeidet er ein av grunnpilarane i kyrkjelyden, og er i tillegg til det musikalske også ein viktig del av kyrkja si trusopplæring. Gjennom songen får både vaksne og unge korsongarar eit nært og personleg forhold til kyrkja og gudstenesta, og er med på å gje kyrkjelyden eit variert uttrykk og inntrykk av trua og truslivet. Korskulen i Bø har som føremål å samle både barn, ungdom og vaksne i eit sangfellesskap der den kristne bodskapen er synleg. På denne måten er korskulen i Bø både kyrkjelydsarbeid, trusopplæring og kunstnerisk arbeid på ein gong.

Hausten 1997 blei Minikoret og SingLett starta opp som ein del av arbeidet til organisten i Bø kyrkjelyd. Frå før av fanst det eit godt etablert kyrkjekor for dei vaksne songarane. Korarbeidet er i stadig utvekling,  og nye grupper med ulike behov har vokse fram.

Ung Kirkesang er ein landsdekkande organisasjon med meir enn 8000 medlemmer. Barnekora i Bø er medlem av Ung Kirkesang. Med alle våre aktive songarar, har Barnekora i Bø utemerka seg i den nasjonale organisajonen. Korleiarane våre, Rolf og Grete, er og aktive i Ung Kirkesang Agder og Telemark (UKAT) www.sang.no

.

Semesterplan for barnekora i Korskulen hausten 2019

MINIKORET

Øving kvar mandag klokka 17.30-18.15

SINGLETT (1.-3. klasse)

Øving kvar torsdag etter skuletid

SELTIN (4. klasse ---)

Øving kvar mandag etter skuletid

Mandag 26. august: 

Vi starter opp!

Torsdag 29. august:

Vi starter opp!

Mandag 26. august:

Vi starter opp!

Onsdag 4. september 

Foreldremøte i Bø kyrkje klokka 18.00-19.00

Onsdag 4. september 

Foreldremøte i Bø kyrkje klokka 18.00-19.00

Onsdag 4. september 

Foreldremøte i Bø kyrkje klokka 18.00-19.00

 

Søndag 15.september: 

Vi syng på Dyrsku`n!

Søndag 15. september: Vi syng på Dyrsku`n!

Søndag 22. september:

Familiegudsteneste i Bø kyrkje klokka 11.00. Frammøte 10.30!

 

 

Veke 41: Haustferie

Veke 41: Haustferie

Veke 41: Haustferie

 

Søndag 20. oktober:

Familiegudsteneste i Bø kyrkje klokka 11.00. 

Frammøte 10.15

 

Mandag 21. oktober: 

Huskonsert og kveldsmat saman med dei andre barnekora klokka 17.30

Mandag 21. oktober: 

Huskonsert og kveldsmat saman med dei andre barnekora klokka 17.30

Mandag 21. oktober: 

Huskonsert og kveldsmat saman med dei andre barnekora klokka 17.30

 

 

Søndag 10. november:

Familiegudstenestei Bø kyrkje klokka 11.00. Frammøte 10.15!

 

Lørdag 30. november Julesentersang 

Bøsenteret klokka 10.30

Lørdag 30. november Julesentersang

Bøsenteret klokka 10.30

Søndag 1. desember: 

Alle barnekora syng på familiegudstenesteklokka 11.00

Frammøte 10.30!

Søndag 1. desember: 

Alle barnekora syng på familiegudstenesteklokka 11.00

Frammøte 10.30!

Søndag 1. desember: 

Alle barnekora syng på familiegudstenesteklokka 11.00

Frammøte 10.30!

 

Torsdag 12. desember: 

Øving og generalprøve i kyrkja! Vi held på fram til klokka 18.00! NB!

Torsdag 12. desember: 

Øving og generalprøve i kyrkja! Vi held på fram til klokka 18.00! NB!

 

Fredag 13. desember:

LUCIAMORGON

Frammøte klokka 06.30!

Fredag 13. desember:

LUCIAMORGON

Frammøte klokka 06.30!

Julaften: Alle barnekora syng på gudstenesta klokka 14.30!

Julaften: Alle barnekora syng på gudstenesta klokka 14.30!

Julaften: Alle barnekora syng på gudstenesta klokka 14.30!

 

19. januar                                Minikoret                                                   Skidag                      Jønnbu

1. mars                                      SingLett og Seltin                                   Karneval                  Bø kyrkje

13. april                                     UKS/Korskulen                                       Påskeverk               Bø kyrkje

1. mai                                        Korskulen                                                  TorgdagBø torg

9. mai                                        Seltin                                                           Tusenfryd

10. mai                                      Korskulen                                                  Sommeravslut      Bø kyrkje

 

 

Foreldremøte i Barnekora 4. september 2019

 

Sak 1: Grete presenterte Korskulen som organisasjon. Status for høsten:

            Babysang: Gruppe på 9 babyer med foreldre

            Musikkleik: Egentlig gruppe på max 12 1- og 2-åringer, men i høst er det en 

«kjempestor» gruppe med 14 barn sammen med foreldre. 

Minikoret: 27 barn alder 3-5 år

SingLett:38 barn alder 1.-3. klasse

Seltin: 16 barn alder 4.-7. klasse

Ragazze: 4 ungdommer alder 8.-10.klasse. Øver sammen med Seltin.

Fra 10. klasse får de som vil også være med på Kyrkjekorprosjektene.

 

Korskulener organisert i Ung Kirkesang. Ung Kirkesang er en landsdekkende 

paraplyorganisasjon som tilbyr ulike kurs og korsommerskoler, og støtteordninger

av ulike slag. (www.sang.no)

 

Sak 2:  Litt om organisering og forventning til hver korgruppe:

            Minikoret:Oppmøte på øvinger er generelt veldig bra! Frammøtekort med

            klistremerker er populært! Det er viktig at foreldrene også prioriterer søndag 

formiddag når Minikoret synger på gudstjeneste i Bø kyrkje! Dette er ikke snakk 

om konsertprestasjoner!!! Barna får lov å være barn også på gudstjenesten!

Antrekk når de opptrer: Hvit langeremet genser/skjorte + grønn/rutet vest som de får på i kirka når de kommer.

SingLett: Viktig å ikke blande sammen SingLett og SFO! Pass på at alle meldinger kommer direkte til Grete eller Rolf. SFO har ingenting med koret og gjøre. 

Det er også veldig viktig og nødvendig å gi beskjed om dere ikke skal på kor, slik at vi ikke må foreta leteaksjon i skolegården! SingLett blir fulgt fra Bø skule, og kjørt fra Folkestad skule. Brødmat før øvinga: Vanlig brød og pålegg som de fleste liker. 38 stk kan ikke får spesialbehandling, men vi tar selvsagt hensyn til allergier o.l.

Antiklimakså ikke få med seg opptredener! Det skapes mye fellesskap ved å synge sammen for publikum! Prioriter!

Seltin og Ragazzefinner selv veien til bedehuset etter skoletid. Ellers er opplegget ganske likt med SingLett, mht mat og øving og opptredener. Denne gruppa blir i tillegg tilbudt å være med på ulike arrangement i regi av Ung Kirkesang, slik som dirigentkurs, ledertrening og korsommerskole.

 

Sak 3: Terminlistene til de ulike korgruppene:Terminlistene ligger på www.korskulen.no

            Sett av alle datoer som gjelder din korgruppe! NB! Det kankomme endringer: følg

            med om det kommer lapper hjem!

 

Sak 4:  Økonomi: Rolf orienterte om koret sin økonomi, kontingent (hvert semester), og 

            ulike støtteordninger. (Frifond, sparebankstiftelsen osv) 

            Koningentkassa er en ny ordning for familier som av ulike grunner trenger hjelp til 

            å betale kontingenten til barna sine fritidsaktiviteter. Terskelen skal være lav for å 

            be om dette, men familiene kan ikke søke selv. Gi beskjed til lederne om at dere 

            ønsker støtte, og så er det organisasjonen/laget som søker. Hvert barn kan få støtte

            med tilsammen inntil kl 3000,- pr år.  

 

Sak 5: Styret i Barnekora består av foruten Grete og Rolf, en representant for hver

            korgruppe. I 2018/19 besto styret av :

            Leiar: Ruth Olaug Tellnes

            Styremedlem: Anne Gjøra

            Styremedlem: Ingrid Høvik Dalen

            

            Nytt styre 2019/2020:

            Leiar: Ruth Olaug Tellnes (SingLett)

            Styremedlem: Åshild Setvik (Seltin/Ragazze)

            Styremedlem: Ingrid Høvik Dalen (Minikoret)

 

 

Korkalender


Korskulen i Bø