Konfirmasjon


Konfirmasjon 2024

I Bø sokn er det konfirmasjon på hausten, nærare bestemt fyrste helga i september, laurdag 7.- og søndag 8. september. 

Opplysningane under gjeld for 2023, og vil bli oppdatert så fort nye datoar er klart. 

 

Konfirmasjonsåret byrjar i januar med presentasjonsgudsteneste søndag 15.januar og inneheld leir i veke 26, samtalegudsteneste siste helga i august og konfirmasjonar fyrste helga i september. På den måten blir det ei litt kortare og meir intensiv konfirmasjonstid, med betre rammer for å skape trygge rom, engasjerande opplegg og godt fellesskap. Dette trur vi altså fyrst og fremst tener konfirmantane.

Leir
Høgdepunktet for mange konfirmantar er konfirmasjonsleiren i slutten av juni på Gjennestad i Stokke som er et samarbeid med Ønsket&Elsket og Kyrkjelydene . Det er Ønsket&Elsket som arrangerer konfirmasjonsleir saman med kyrkjelydane i Øvre Telemark prosti, og dei driv eit viktig ungdomsarbeid med leiarkurs og leiarutvikling for ungdommane etter konfirmasjonstida. Det er eigen påmelding til leiren på nettsida til  Ønsket&Elsket.

Konfirmant i kyrkja

Å vere konfirmant i Den norske kyrkja handlar om å vekse og modnast som menneske, i tru og liv. Gjennom konfirmasjonsåret vil du lære om den kristne trua, og du får moglegheit til å tenkje over kva du trur på og kva for førebilete du ønskjer å leve etter. I kyrkja er det rom for heile deg – di tru og din tvil, tankar og erfaringar.

Innhald

Konfirmantåret i Bø kyrkjelyd inneheld mellom anna samlingar i Bø kyrkje og Bø bedehus med undervisning og samtale etter skuletid. Det blir tur til Jønnbu, innsamlingsaksjon til Kirkens nødhjelp, gudstenester, fotball og kanonball turnering og konfirmantleir. Til saman utgjer det ca. 60 timar som er fordelt på eit halvår med ca. 2 -3 samlingar kvar månad. Program med datoar blir sendt ut i haust.

Pilegrimsvandring

Ikkje alle har anledning til å reise på leir og vi tilbyr eit eige opplegg for dei som ikkje skal på leir som er å vere pilegrim nokre laurdagar i mai og juni. Her skal du vere meg å gå til fots eit stykke til ei kyrkje.

Sett-ungdom

Under konfirmasjonstida får du høve til å vere med på Sett-ungdom som er kyrkjas ungdomsarbeid med samling ca. ein gong i månaden på laurdagar. Samlingane er frivillige og blir godkjent som ein gudsteneste.

Forventingar

Vi trur at du som konfirmant i Bø kyrkje vil få oppleve eit spennande år med mykje moro, godt fellesskap og nyttig læring for livet og trua.

Samstundes forventar vi at når du har meldt deg på konfirmasjon, er du med på heile opplegget og ikkje vel bort noko fordi du ikkje har lyst eller du meiner du ikkje har tid. Vi forventar at foreldre/forsette alltid melder frå til presten når og kvifor ein konfirmant utelblir frå samlingar.   

Helse

Alle konfirmanter har krav på konfirmantundervisning uansett helse. Nokre ungdommar slit i dag med sosial tilpassing, fysiske og psykiske utfordringar. Det er viktig at vi som prestar for vite om det på førehand og hjelper konfirmantane så dei kan kjenne seg trygge og ivaretatt. Be gjerne om ei samtale på førehand. Prestene har taushetsplikt.

Dåp

Ein må vere døypt for å bli konfirmert. Er du ikkje døypt, så er du velkommen til å bli døypt i god tid før konfirmasjonsgudstenesten. Vi lagar ei fin ramme rundt dåpen saman med familien og dei som du har valt som fadrar.

Kostnader

Konfirmasjonsleiren kostar 2.700 kroner, det blir servert frokost, lunsj, middag, kveldsmat.

Eigenandel konfirmant er 700 kroner.

Totalt 3.400 kroner.

Alle foreldre/foresatte kan søke om økonomisk støtte for heile leiren. Henvendelse skjer til prest eller kyrkjekontor.

Ansvarleg

Hovudansvarleg for konfirmantarbeidet er inntil videre sokneprest Axel Jørgen Bugge. Men vi håper at vikarprest Levi Korsveien blir fast tilsett og blir hovudleiar for konfirmantarbeidet. Du vil møte begge prestane og du vil møte andre kyrkjelege medarbeidarar i løpet av konfirmanttida.

Velkommen som konfirmant 2023, vi gler oss til å bli kjent med deg!

Viktig informasjon og nokre datoar

·        Påmelding til konfirmant 2023 er open på bo.kyrkje.no  fram  til 1.november 2022.

·        Informasjonsmøte Tysdag 4.oktober kl. 19.00 i Bø kyrkje : Foreldre/forsette og konfirmantar

·        Kick-off i Seljord i slutten av oktober. Open for alle 08’. Aktivitetar og skum-party.  Påmelding på «Ønsket&Elsket» si nettside: ovretelemark.no/Ønsket-og-elsket

·        Søndag 15. januar blir det presentasjonsgudsteneste for nye konfirmantar – sjølve oppstarten på konfirmasjonstida.

·        Laurdag 28. januar konfirmantsamling på Jønnbu fjellkyrkje

·        Veke 26, 2023 Konfirmasjonsleir, Ønsket&Elsket, på Gjennestad i Vestfold, måndag-fredag, 26.juni-30.juni. Påmelding på «Ønsket&Elsket» si nettside.

·        Søndag 27.august 2023: Samtalegudsteneste og konfirmantfest på Bø bedehus

Laurdag 3. og søndag 4. september: Konfirmasjonsgudstenester

 

DU MELDER DEG PÅ HER

Kalender