Konfirmasjon


Konfirmasjon 2023-2024    DU MELDER DEG PÅ HER    INFORMASJON UNDER

I Bø sokn er det konfirmasjon på hausten 2024, nærare bestemt laurdag 7. september - kl. 10.30 og kl. 13.00; søndag 8. september kl.11.00

Konfirmasjonstida byrjar i haust med informasjonsmøte i Bø kyrkje torsdag 5. oktober kl. 18.00 for foreldre og konfirmantar

Påmelding:
Du kan melde deg inn som konfirmant på bo.kyrkje.no frå i dag og framover og helst innan 6. oktober!

Når du er påmeldt vil du få ein oversikt over alle timar du deltek på framover og kven du du er på gruppe med. 

Viktige datoer:
Konfirmanttimane startar opp i veka etter haustferien på tysdag 17. oktober og onsdag 18.oktober kl. 14.15 – 15.45 i Bø kyrkje-og fortsett med jamne mellomrom fram til 5. og 6. desember og videre utover våren.

Presentasjonsgudsteneste er søndag 10. desember kl. 11.00 i Bø kyrkje .
Konfirmantane blir presentert for kyrkjelyden og får utlevert kvar sin bibel.

Konf. Kick-off på Dyrskuplassen i Seljord er laurdag 28. oktober. Dette er frivillig og open for alle 09’ i heile Øvre Telemark.
Fleire aktivitetar og skum-party.  
Påmelding på «Ønsket&Elsket» si nettside: ovretelemark.no/Ønsket-og-elsket- Her må foreldre kjøre og hente konfirmantane.

Vinterdag på Jønnbu Fjellkyrkje , laurdag 27. januar kl. 11.00 -15.00

Fotball/kanonball turnering – dato kjem seinare.

Bøsseinnsamling til Kirkens Nødhjelp tysdag 19. mars på kvelden. 

Konfirmasjonsleir i veke 27- 2024, 1.-5. juli. 

Samtalegudsteneste søndag 1. september kl. 11.00 med fest etter på Bø bedehus. 

Konfirmant i kyrkja
Å vere konfirmant i Den norske kyrkja handlar om å vekse og modnast som menneske, i tru og liv. Gjennom konfirmasjonsåret vil du lære om den kristne trua, og du får moglegheit til å tenkje over kva du trur på og kva for førebilete du ønskjer å leve etter. I kyrkja er det rom for heile deg – di tru og din tvil, tankar og erfaringar.


Innhald
Konfirmantåret i Bø kyrkjelyd inneheld mellom anna samlingar i Bø kyrkje og Bø bedehus med undervisning og samtale etter skuletid. Det blir tur til Jønnbu, innsamlingsaksjon til Kirkens nødhjelp, gudstenester, fotball og kanonballturnering og konfirmantleir. Du er med på 8 gudstenester der du deltek som medhjelpar på ein eller to gudstenester. Til saman utgjer dette ca. 60 timar som er fordelt på eit år med samlingar kvar månad. Program med datoar blir sendt ut i haust.

Leir
Høgdepunktet for mange konfirmantar er konfirmasjonsleiren i starten av juli på Gjennestad i Stokke. Det er Ønsket&Elsket som arrangerer konfirmasjonsleir saman med kyrkjelydane i Øvre Telemark prosti. Ønsket&Elsket driv eit viktig ungdomsarbeid med leiarkurs og leiarutvikling for ungdommane også etter konfirmasjonstida. Det er eigen påmelding til leiren på nettsida til: Ønsket&Elsket.

Pilegrimsvandring
Ikkje alle har anledning til å reise på leir og vi tilbyr eit eige opplegg for desse. I staden for leir deltek du som pilegrimskonfirmant nokre laurdagar i april, mai og juni, frå kl.12-16.00.  Som pilegrim besøker du kyrkja i Seljord, Brunkeberg, Kviteseid og Bø. Å vere pilegrim betyr at du skal gå eit stykke og lære meir om kristen tru. Pilegrimsvandring er gratis. Foreldra dekker transport. 

Sett-ungdom
Under konfirmasjonstida får du høve til å vere med på Sett-ungdom som er kyrkjas ungdomsklubb med samling ca. ein gong i månaden på laurdags kveld. Samlingane er frivillige og er ei god moglegheit til treffe andre ungdommar frå Bø, Nes og Sauherad.

Forventningar
Vi trur at du som konfirmant i Bø kyrkje vil få oppleve eit spennande år med mykje moro, godt fellesskap og nyttig læring for livet og trua.
Samstundes forventar vi at når du har meldt deg på konfirmasjon, er du med på heile opplegget og ikkje vel bort noko fordi du ikkje har lyst eller du meiner du ikkje har tid. Vi forventar at du viser respekt for prestane/frivillige leiarar og at du viser respekt og omtanke for dei andre konfirmantane. Uønskt åtferd blir meld til foreldre/føresette. Vi ber om at foreldre/føresette alltid melder frå til presten når og kvifor ein konfirmant uteblir frå samlingar.   

Helse
Alle konfirmanter har krav på konfirmantundervisning uansett helse. Nokre ungdommar slit i dag med sosial tilpassing, fysiske og psykiske utfordringar. Det er viktig at vi som prestar får vite om det på førehand og hjelper konfirmantane så dei kan kjenne seg trygge og ivaretatt. Vi har gode erfaringar  med at konfirmantar kan ha med ein vaksen til konfirmantførebuingane. Dette kan gje støtte og tryggleik for konfirmanten. Be gjerne om ei samtale på førehand. Prestane har teieplikt.

Dåp
Ein må vere døypt for å bli konfirmert. Er du ikkje døypt, så er du velkommen til å bli døypt i god tid før konfirmasjonsgudstenesten. Vi lagar ei fin ramme rundt dåpen saman med familien og dei som du har valt som fadrar. Konfirmantar som er døypte og tilhøyrar andre trussamfunn er velkomne til å delta i konfirmantundervisninga. 

Kostnader
Eigenandel for kvar konfirmant er 700 kroner.
Konfirmasjonsleiren kostar 2.700 kroner, det inkluderer frukost, lunsj, middag, kveldsmat (mandag -fredag)
Totalt 3.400 kroner for dei som deltek på leir.
Alle foreldre/føresette kan søke om økonomisk støtte for heile leiren, men ikkje for eigenandelen på 700 kronar.  Ta i så fall kontakt med prest eller kyrkjekontor.

Ansvarleg
Hovudansvarleg for konfirmantarbeidet er Kapellan Per Inge Bergem Håland 917 89 097 – Mail: peringe.haland@mtkyrkje.no 
Sokneprest Axel Jørgen Bugge vil vere med i konfirmantarbeidet- 454 77 020 mail: axel.bugge@mtkyrkje.no

Velkommen som konfirmant 2023-2024, vi gler oss til å bli kjent med deg!
Hugs: 
·        Påmelding til konfirmant 2023 /2024 er open på bo.kyrkje.no .
·        Informasjonsmøte Torsdag 5.oktober kl. 18.00 i Bø kyrkje for foreldre og konfirmantar

 

DU MELDER DEG PÅ HER

 

Meir info om konfirmasjon i Den norske kyrkja finn du her.

Kalender